الرئيسية / المكتبة الإلكترونية

المكتبة الإلكترونية

Anatomy:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Histology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Physiology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Biochemistry:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Pharmacology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Pathology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Information Technology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

:Clinical Skills:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Microbiology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Parasitology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Ophthalmology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Gynecology:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Community and family medicine:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Medicine:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name

 

Surgery:

Lecture 1, How to Win On Your final exam, Dr. Ismail Aborkis

Lecture 2, Neck lump examination, Dr. Ismail Aborkis

Lecture 3, Examination sheet, Dr. Abd Elmaged Osta.

Lecture 4, breast Examination for 5th medical student, Dr. Abd Elmaged Osta.

 

 

Pediatric:

Lecture 1, Tittele, lecturer name

Lecture 2, Tittele, lecturer name

Lecture 3, Tittele, lecturer name